Skip to main content

Omluvenky

Způsoby uvolňování a omlouvání žáků z vyučování

Výňatek ze školního řádu (kap. Provoz a vnitřní režim školy, bod 1. Docházka do školy).

 • Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce/notýsku pro sdělení rodičům.
 • Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně (zápisem do žákovské knížky/notýsku pro sdělení rodičům) nebo elektronicky a sdělit mu příčinu absence žáka, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
 • Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
 • Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 2 pracovních dnů po skončení absence.
 • Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny a předloží písemnou zákonného zástupce žádost v omluvném listu žákovské knížky/notýsku. Žáka si též může zákonný zástupce nebo jím písemně pověřená osoba vyzvednout osobně.
 • Třídní učitel může ve výjimečných případech, po projednání s ředitelem školy, požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.
 • Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
 • vyučovací hodinu: vyučující příslušného předmětu,
 • 1-2 dny: třídní učitel,
 • více než 2 dny: ředitel školy nebo jeho zástupce na základě písemné žádosti rodičů.
 • Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
 • Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.